Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden:

Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen jou, als cliënt, en de fysiotherapeut. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van een behandelingsovereenkomst aan de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger persoonlijk ter hand gesteld of via het cliënten portaal kenbaar gemaakt.

  • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen ten minste 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet of niet tijdig afzeggen behoudt Fysiotherapie OpMaat zich het recht voor om de behandeling in rekening te brengen.

Buiten kantoortijden kun je een email sturen naar info@fysiotherapieopmaat.nl en is er een telefonische antwoordservice 24/7 bereikbaar.

 

  • Indien je verzekerd bent voor fysiotherapie zijn wij verplicht de behandelingen rechtstreeks in te dienen bij de zorgverzekeraar. Indien de verzekeringen de behandelingen niet (meer) vergoedt ontvang je van ons een nota via “uw nota/Infomedics”. Wij doen onze uiterste best je vooraf zo goed mogelijk te informeren over eventuele kosten. Wij hebben geen inzage in verbruikte behandelingen elders of andere redenen waarom jouw verzekeraar de behandelingen (tijdelijk) niet vergoedt. Jij bent om die reden ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling van de geleverde behandelingen. Je dient zelf na te gaan in welke mate fysiotherapie door de verzekeraar wordt vergoed. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan informatie door medewerkers van Fysiotherapie OpMaat aangaande de dekking van jouw polis.

 

  • De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, administratiekosten, vergoedingen en leveringen worden afgehandeld door “uw nota/Infomedics” De betalingstermijn is 30 dagen. Blijft betaling binnen de genoemde betalingstermijn uit dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de 31e dag na factuurdatum. Klachten aangaande de ontvangen nota kun je binnen 30 dagen bij “uw nota” indienen.

 

  • Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de praktijk gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen plus de op de herinnering gemelde extra administratiekosten.

 

  • Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de praktijk gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 50,- exclusief omzetbelasting.

 

Fysiotherapie OpMaat is bekend bij zorgverzekeraars onder AGB code 04 094241 en aangesloten bij het SKF.

Maak direct een online afspraak