Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden:

Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en de fysiotherapeut. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van een behandelingsovereenkomst aan de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger persoonlijk ter hand gesteld of via het cliënten portaal kenbaar gemaakt.

  • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen ten minste 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet of niet tijdig afzeggen behoudt Fysiotherapie OpMaat zich het recht voor om de behandeling in rekening te brengen.

Buiten kantoortijden kunt u een email sturen naar info@fysiotherapieopmaat.nl en is er een antwoordservice voor uw bericht.

 

  • Indien u verzekerd bent voor fysiotherapie zijn wij verplicht uw behandelingen rechtstreeks in te dienen bij uw zorgverzekeraar. Indien uw verzekeringen uw behandelingen niet (meer) vergoedt ontvangt u van ons een nota via “uw nota/Infomedics”. Wij doen onze uiterste best u vooraf zo goed mogelijk te informeren over eventuele kosten. Wij hebben echter geen inzage in uw verbruikte behandelingen elders of andere redenen waarom uw verzekeraar uw behandelingen (tijdelijk) niet vergoedt. U bent om die reden ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling van de geleverde behandelingen. U dient zelf na te gaan in welke mate fysiotherapie door uw verzekeraar wordt vergoed. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan informatie door medewerkers van Fysiotherapie OpMaat aangaande de dekking van uw polis.

 

  • De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, administratiekosten, vergoedingen en leveringen worden afgehandeld door “uw nota/Infomedics” De betalingstermijn is 30 dagen. Blijft betaling binnen de genoemde betalingstermijn uit dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de 31e dag na factuurdatum. Klachten aangaande de ontvangen nota kunt u binnen 30 dagen bij “uw nota” indienen.

 

  • Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen plus de op de herinnering gemelde extra administratiekosten.

 

  • Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 50,- exclusief omzetbelasting.

 

Fysiotherapie OpMaat is bekend bij zorgverzekeraars onder AGB code 04 094241 en aangesloten bij het K.N.G.F onder lidnummer 328825.

Neem contact met ons op